Опис досвіду: “Використання тестових технологій на уроках математики”

ВСТУП

 Запровадження  новітніх  технологій  у  системі  освіти  зумовлює  нові  підходи  в оцінюванні  навчальних  досягнень  із  будь-якої  дисципліни,  зокрема  з математики.

 Серед  основних форм  контролю  знань школярів  (попередній,  тематичний,  підсумковий) особливе  місце  займає  поточний  контроль,  мета  якого  –  відстежувати  перебіг  процесу навчання, отримувати інформацію про відповідність навчальних досягнень учнів вимогам чинної програми. Таке поточне оцінювання здійснюється майже на кожному уроці у формі усного  опитування,  різноманітних  математичних диктантів,  творчих  завдань  тощо. Але  якщо  зовнішнє незалежне  оцінювання  здійснюється  у  формі  тестування,  то  доцільно  поряд  із традиційними  методами  і  формами  перевірки  знань  використовувати  тестові форми контролю.  Ефективне  застосування  тестів  вимагає  від  учителя ознайомлення  з  типами тестових  завдань,  загальними  підходами  до  їх створення  та  особливостями  оцінювання. [1]

 Тестові  завдання  дозволяють  за  короткий  час  перевірити  великий  об’єм  вивченого  матеріалу,  швидко  діагностувати  оволодіння  учнями основного  рівня  підготовки  з  окремих  тем,  а  також  курсу  в  цілому.

 Тести  містять  завдання,  які  дозволяють  перевірити  рівень  логічного, проблемного,  критичного, комбінаторного,  візуального  мислення  учнів  і здійснити  контроль  за  рівнем  їх  навчальних  досягнень.

 Наявність  у  тестах  завдань,  що  органічно  пов’язують  теоретичний матеріал  і  різноманітні  задачі,  дозволяє  перевірити  не  лише  оволодіння учнями  техніки  обчислень,  але  й  їх  уміння  думати,  що  власне  і  є  основною  метою  навчання  математики  в  школі.

 Cлід  зазначити,  що  тести  постійно  привертали  увагу  науковців. Найбільш вивчено тестування за кордоном (Р. Дюбуа, Г. Ченс  і Д. Доббін, А.Анастазі, Г. Міллер). Менше ця проблема була розроблена у вітчизняній педагогіці.  Проте  за  останнє  десятиліття  багато  публікацій  з  проблеми тестування  з’явилось  як  в  Україні (І. Булах,  О. Локшина,  О. Ляшенко, М.Олійник, Ю. Романенко  та  ін.)  так  і,  звичайно,  в  Росії (В. Аванесов, В.Ким, А. Майоров, В. Каднєвський, В. Хлєбников). [2]

 На сьогодні перевагами тестового контролю залишаються:

 1. Висока технологічність, що забезпечує розробку, проведення та підрахунок  результатів  із  застосуванням  комп’ютерної  техніки;  у випадку  відсутності  технічних  засобів,  легкість  підрахунку правильних  відповідей  забезпечують  трафарети  (ключі)  та  інші пристосування, що заощаджують час педагога.
 2. Об’єктивність оцінювання, що  застерігає  від  упередженого ставлення і забезпечує рівні умови суб’єктам навчального процесу під час тестового контролю.
 3. Простота процедури проведення тестування та обробки отриманих результатів.
 4. Використання кількісних показників  для  визначення  рівня засвоєння матеріалу.
 5. Чіткість та однозначність умов тестових задач, що забезпечує рівність у сприйнятті їх змісту.
 6. Одночасність перевірки знань  усіх  учнів  класу.

 До  недоліків  сучасних  тестів  відносять  наступні:  результати вказують  не  причинний  зв’язок,  а  головну  тенденцію;  виявляють результат,  а  не  хід  його  отримання;  недостатньо  відбивають емоційно-вольову сферу особистості та  інтерес до предмета; вимагає значну  кількість  часу,  необхідного  для  створення  ефективного стандартизованого тесту.

 Отже, тестування  є одним  із альтернативних методів контролю знань, підтриманий на державному рівні і може бути корисним досвідченому  педагогу  за  умови  свідомого  підходу  до  тестування  через використання  стандартизованих  методик,  дотримання  основних позицій  процедури  проведення,  обробки  та  аналізу  отриманих результатів. [3]

 Тестування певною мірою  допомагає  долати  суперечності між наростаючим обсягом  знань  (обсяг  знань  в  багатьох  науках  подвоюється  протягом  5-10  років)  і  дефіцитом  навчального  часу на  їх  передачу  і  контроль  за  засвоєнням.

 Тестові  і  моніторингові  технології  завжди  є  важелем  управління навчальним процесом, і у тій чи іншій формі це використовує кожен учитель, виставляючи оцінки в журнал за урок або за певний термін навчання. Теорія педагогічних вимірювань дозволяє проводити таке оцінювання оперативно і з високою  надійністю,  якщо  користуватися  навчальними,  тематичними, підсумковими  тестами.  Широке  впровадження  тестових  технологій  у навчальний  процес  перетворює  кожне  тематичне  оцінювання  у  свого  роду пробний  тест  ЗНО,  що  сприяє  адаптації  учнів  до  використання  тестових технологій і формуванню їх готовності до проходження ЗНО [4].

 Проводячи контроль знань учнів на уроках математики, використовую комп’ютерне тестування, так зване он-лайн тестування.

 Порівняно з традиційними формами контролю комп’ютерне тестування має ряд переваг [5]:

 • швидке одержання результатів і звільнення викладача від трудомісткої роботи з обробки результатів тестування;
 • індивідуалізація процесу навчання (автономність);
 • певний психологічний комфорт учнів під час тестування;
 • оперативність;
 • підвищення об’єктивності оцінювання знань, і, як наслідок, позитивний стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність учня;
 • конфіденційність при анонімному тестуванні;
 • тестування на комп’ютері більш цікаве у порівнянні з традиційними формами опитування, що створює позитивну мотивацію в учнів;
 • виключення негативного впливу на результати тестування таких факторів як настрій, рівень кваліфікації й інші характеристики конкретного викладача;
 • можливість застосування технічних засобів;
 • універсальність, охоплення всіх стадій процесу навчання;
 • контроль великого обсягу матеріалу;
 • зменшення порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 %.

 У сучасному веб-просторі пропонується дуже багато безкоштовних конструкторів он-лайн тестів з різними формати тестування. Кожен обирає той, який зручний особисто для нього. Я працюю з тестами вже 25 років. Останній час використовую багатофункціональний, доступний, безкоштовний тестовий портал OnLine Test Pad [6].

 Зазвичай, он-лайн тестування  провожу в комп’ютерному класі, у кінці уроку або на його початку. Якщо такої можливості не має, пропоную учням пройти тест вдома і подати отримані результати на наступний  урок у вигляді сертифіката.

 Створення тестів потребує більше часу підготовки до уроку, але можливість використання цих тестів не один рік окупить ці затрати.

 До попередніх перелічених переваг додається такий “плюс”, як збільшення аудиторії та можливість пройти тест у будь-який зручний час для учня, пройти його, як домашнє завдання чи додатково до уроків, навіть у кінці уроку, при умові вільного доступу до мережі Інтернет. Підтвердженням проходження тесту і отримання результату може бути “Сертифікат учасника”, який подається після збереження результатів проходження тестів.

 Шкала оцінювання готується до кожного теста окремо. Я практикую таку: 100% – 12 балів, від 90% до 99% – 11 балів, від 85% до 89% – 10 балів, від 75% до 84% – 9 балів, від 65% до 74% – 8 балів, від 55% до 64% – 7 балів, від 45% до 54% – 6 балів, від 35% до 44% – 5 балів, від 25% до 34% – 4 бали, від 15% до 24% – 3 бали, від 5% до 14% – 2 бали, від 0 % до 4% – 1 бал.

 Зрозуміло  педагогу, який складає тест, потрібно мати певні знання з використання тестових оболонок. Статистика показує, що персональні сайти мають вчителі інформатики, які викладають й математику або фізику.

 У своїй роботі використовую більше комбіновані тести, це тести, що мають не більше 4  завдань на один вибір правильного твердження, не більше 2-3 завдань на мультівибір (вибір декількох правильних відповідей), одне завдання на встановлення відповідності та декілька завдань на вписування числа. Зазвичай, завдання на вибір однієї правильної відповіді складаю для перевірки означень, властивостей, ознак, тощо. Завдання на мультівибір перевіряють вміння учнів розрізняти правильність або не правильність тверджень, причому, за кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал, а за не правильну – один бал віднімається від результату, про що учнів попереджено в інструкції до тесту. Це виключає бажання учнів просто відмітити «галочками» всі відповіді. Практикую до таких завдань складати твердження так, щоб кількість неправильних була на один більше від правильних.

 Он-лайн тестування знань учнів дає можливість вчителю проводити систематично контроль засвоєння теми. Статистичні данні наочно зображують результати проходження тестування учнів. Тестовий портал OnLine Test Pad, з яким я співпрацюю вже два роки, надає можливість відкривати доступ до тесту в певний час і для певних користувачів, що дуже зручно при проведенні контролюючого тесту.

Посилання на тести розміщенні на сторінках мого блогу: http://gsgolub.net.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Блажко М.А. Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів з української мови:основні поняття і терміни/ Вісник. Львів. УН-ТУ /Серія філол. 2010. Вип.50. С.174-179.
 2. Л. С. Смолінчук. Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень студентів/УДК 371.212.1(045) / http://www.bim-bad.ru
 3. І.О. Петухова.  Тестування в освіті України крізь призму розвитку психолого педагогічної науки. Монографія.  Ірпінь. 2014 / http://www.asta.edu.ua
 4. Майоров А.Н. Теорія і практика створення тестів. – М., “Інтелект центр”, 2001.
 5. Ю.С.Жарких. Комп’ютерні технології в освіті: навч. посібн. / Ю.С.Жарких, С.В.Лисоченко, Б.Б.Сусь, О.В.Третяк. – К.:  Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 239 с.
 6. OnLine Test Pad /http://onlinetestpad.com/ua-ua