Календарне планування. ІІ семестр. Алгебра 9 клас

algebra_kravchuk9Календарне планування вивчення алгебри в 9 класі за підручником: Кравчук Василь, Підручна Марія, Янченко Галина. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009

2 години на тиждень, 38 год, всього за рік – 70 год.

уроку

Теми, види письмових робіт Матеріал до уроку
ІІ семестр 38
ІІ. Квадратична функція (продовження) 6
33 Розв’язування квадратних нерівностей методом інтервалів  1
34 Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними  1
35 Розв’язування систем рівнянь з двома змінними  1
36 Розв’язування текстових задач складанням систем рів­нянь з двома змінними  1
37 Розв’язування текстових задач складанням систем рів­нянь з двома змінними  1
 38 Контрольна робота №4  1
ІІІ. Елементи прикладної математики 10
39 Аналіз контрольної роботи. Математичне моделювання 1
40 Відсоткові розрахунки. Фор­мула складних відсотків Презентація
41 Відсоткові розрахунки. Фор­мула складних відсотків Тест онлайн
42 Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 1
43 Випадкова подія. Ймовірність випадкової події 1
44 Статистичні дані. Способи подання даних Інтерактивна презентація
45 Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки 1
46 Розв’язування задач і вправ 1
47 Контрольна робота №5 1
48 Аналіз контрольної роботи 1
IV. Числові послідовності 12
49 Числові послідовності. Влас­тивості числових послідов­ностей 1
50 Арифметична прогресія. Фор­мула n -го члена арифметич­ної прогресії Тест онлайн
51 Сума перших n членів ариф­метичної прогресії 1
52 Сума перших n членів ариф­метичної прогресії Тест онлайн
53 Контрольна робота №6 1
54 Аналіз контрольної роботи 1
55 Геометрична прогресія . Фор­мула n -го члена геометричної прогресії Тест онлайн
56 Сума перших n членів геоме­тричної прогресії 1
57 Нескінченна геометрична про­гресія (| g| < 1) та її сума 1
58 Нескінченна геометрична про­гресія (| g| < 1) та її сума 1
59 Контрольна робота №7 1
60 Аналіз контрольної роботи 1
V. Повторення і систематизація навчального матеріалу 10
61 Нерівності, розв’язування систем нерівностей 1
62 Розв’язування квадратних нерівностей методом інтервалів 1
63 Системи рівнянь з двома змінними 1
64 Розв’язування текстових задач складанням систем рів­нянь з двома змінними 1
65 Квадратична функція та її властивості 1
66 Числові послідовності. Розв’язування задач на знаходження суми прогресії 1
67 Розв’язування задач і вправ 1
68 Контрольна робота №8 1
69 Аналіз контрольної роботи 1
70 Повторення вивченого матеріалу 1

Завантажити